ចង់ធ្វើការជាអ្នកនេសាទនៅប្រទេសថៃមែនទេ? ចូរដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក!

ក្នុងនាមជាអ្នកនេសាទនៅប្រទេសថៃ អ្នកមានសិទ្ធិ។ សូមទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះ ដើម្បីរៀនសូត្របន្ថែមអំពីអ្វីខ្លះជាសិទ្ធិរបស់អ្នក និងរបៀបស្វែងរកជំនួយ ប្រសិនបើសិទ្ធិរបស់អ្នកមិនត្រូវបានទទួលនោះទេ។ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើន តាមដែលអាចធ្វើបាន មុនពេលអ្នកចុះទូក ដើម្បីសុខមាលភាពទាំងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ និងក្រុមគ្រួសារអ្នក។ សូមទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះ ហើយស្វែងរកថាតើអ្នកត្រូវសួរអ្វីខ្លះទៅដល់ភ្នាក់ងារ និងថៅកែទូក។

Connect With Us

Editor’s choice

Joey where are they now

Where are they now?: Joey, Philippines

In 2015 when IOM X was just a few months old we brought together 20 youth leaders from all 10 ASEAN countries in Bangkok for the IOM X ASEAN Youth Forum. The goal was to connect with amazing young people who were passionate about social change and the issue of human trafficking and to share … Continue reading “Where are they now?: Joey, Philippines”