COMMIT Youth Forum 2016

 
 

ການສະຫມັກ ສໍາລັບກອງປະຊຸມໄວໜຸ່ມ COMMITລະດັບພາກພື້ນ 2016

ຂໍຂອບໃຈສໍາລັບຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານຕໍ່ກອງປະຊຸມໄວໜຸ່ມ COMMIT ລະດັບພາກພື້ນ 2016. ໄວຫນຸ່ມ 2 ຄົນ ຈາກປະເທດຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄວໜຸ່ມ COMMIT ລະດັບພາກພື້ນທີ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໃນ ເດືອນ ຕຸລາປີ 2016. ທ່ານສາມາດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງໃນນີ້! ກະລຸນາຂຽນແບບຟອມຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອຂໍສະຫມັກເຂົ້າຮ່ວມ. ຜູ້ສະມັກຕ້ອງມີ:

• ອາຍຸລະຫວ່າງ15-25
• ເຄີຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກິດຈະກໍາຊ່ວຍປ້ອງກັນການຄ້າມະນຸດໃນປີ 2015 ຫຼື 2016

ເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ໃນ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2016.

ການສະໝັກອອນລາຍຕ້ອງການຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ຈາກໄວໜຸ່ມແຕ່ລະຄົນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ: