ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ငါးဖမ်းလုပ်သား အဖြစ် အလုပ်လုပ်လိုပါသလား။ သင့်အခွင့်အရေးကို သိရှိနားလည်ပါ။

သင်သည် သင့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု ခံစားရလျှင် (သို့) သင့်အလုပ်သမားခံစားခွင့်ကို ပိုမိုသိရှိလိုလျှင်သော်၎င်း အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကို ခေါ်ဆို၍ အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါသည်။

Stella Maris Seafarers Centers: ၀၈၉-၁၅၀-၇၄၀၀
Ministry of Labour: ၁၅၄၆
ITF Fishers’ Rights Network Songkhla: ၀၇၄-၃၁၄-၂၆၂
SERC: ၀၂-၅၃၇-၈၉၇၃

Connect With Us

Editor’s choice

Joey where are they now

Where are they now?: Joey, Philippines

In 2015 when IOM X was just a few months old we brought together 20 youth leaders from all 10 ASEAN countries in Bangkok for the IOM X ASEAN Youth Forum. The goal was to connect with amazing young people who were passionate about social change and the issue of human trafficking and to share … Continue reading “Where are they now?: Joey, Philippines”